fbpx

VOP

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu najdekor.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou najdekor.sk je:

Obchodné meno: najdekor.sk s.r.o.
Sídlo: Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica
IČO: 52000346
DIČ: 2120872534
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 35381/S
E-mail: najdekor@najdekor.sk
Tel. číslo: +421 910 121 721
(ďalej len ako ,,Predávajúci“).

 

I. Základné ustanovenia, pojmy

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy  je na jednej strane Predávajúci a na druhej strane Spotrebiteľ. Ďalej upravujú proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom, podmienky predaja a nákupu Tovaru a práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese najdekor@najdekor.sk, ďalej len „internetový obchod“.
Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Odberateľ – registrovaný Spotrebiteľ na doméne najdekor.sk, ktorý nakupuje Tovar v internetovom obchode na doméne Predávajúceho.
Tovar – predmet kúpy a predaja, ktorý je ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu.
Objednávka – úkon Spotrebiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v internetovom obchode.
Cena – celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH, vrátane ceny dopravy.
VOP – všeobecné obchodné podmienky.
Kúpna zmluva – zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru prezentovaného v internetovom obchode na stránke najdekor.sk, uzavretá podľa a v súlade s týmito VOP

2. Spotrebiteľ podaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých súčasťou sú aj podmienky reklamácie a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

3. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ a tieto VOP určité právne vzťahy neupravujú, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ a tieto VOP určité právne vzťahy neupravujú, riadia sa právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez internetový obchod Predávajúceho najdekor.sk.

2. Popis Tovaru najmä jeho hlavných vlastností a jeho cena sú uvedené pri Tovare. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

3. Nákup Tovaru cez internetový obchod nie je podmienený registráciou Spotrebiteľa.

4. Pri registrácii je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho Predávajúci vyžaduje. Pri registrácii a pri objednávaní Tovaru je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Objednávateľom sú Predávajúcim považované za správne a pravdivé.

5. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný link. Spotrebiteľ kliknutím na link aktivuje svoje konto v internetovom obchode.

6. Po úspešnej registrácii bude mať Odberateľ prístup ku svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v internetovom obchode. Pri každom ďalšom nákupe sa Odberateľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v internetovom obchode.

7. Odberateľ objednáva Tovar podľa pokynov uvedených v internetovom obchode.

8. Po stlačení tlačidla ,,PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri vybranom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Odberateľa. Nákupný košík daného Odberateľa je tomuto Odberateľovi kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie. Pri zadávaní objednávky si Odberateľ vyberie Tovar, počet kusov Tovaru, spôsob platby a doručenia.

9. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob doručenia Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

10. V celkovej Cene Objednávky je započítaná aj cena za dopravu a balenie Tovaru.

11. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla ,,Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasím s nimi.“

12. Odoslaním Objednávky, t.j. stlačením tlačidla ,,Objednať s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

13. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii, potvrdenie objednávky s informáciami o Objednávke.

14. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 12. čl. II. VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi, sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 12 tohto článku VOP. Všetky Objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné.

15. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení Ceny Tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Objednávateľovi Tovar za túto celkom zjavne chybnú Cenu. Predávajúci informuje Objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle mu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku.

16. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu maximálne jedného roka od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je proces zrozumiteľne popísaný.

III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru spôsobom určeným Objednávateľom v Objednávke a to:
• osobný odber na výdajnom mieste Predávajúceho alebo
• zaslanie kuriérom na adresu Odberateľa
Osobný odber Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho v Banskej Bystrici je možný v Europa Shopping Centre v prevádzke Kvetinárstva Clivia v čase Po – Ne: 09:00-21:00. Osobný odber Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho v Nitre je možný v obchodnom centre Mlyny v prevádzke Kvetinárstva Clivia v čase Po – Ne: 09:00 – 21:00 hod. Osobný odber Tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho vo Zvolene je možný v Europa Shopping Centre vo vianočnom stánku najdekor.sk v čase Po – Ne: 09:00-21:00 hod. Predávajúci doručuje Tovar prostredníctvom kuriérskej služby GLS Slovakia.

2. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť. V prípade výpadku informačného systému alebo nepredvídaných udalostí a okolností Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie doby doručenia.

3. Odberateľ je povinný skontrolovať Tovar ihneď po doručení v prítomnosti kuriéra alebo Predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady Tovaru alebo jeho obalu je Odberateľ povinný uviesť toto poškodenie do potvrdenia o prevzatí Tovaru a tovar s vadou prevziať alebo odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou. V prípade prevzatia Tovaru s vadou si Odberateľ uplatní reklamáciu postupom podľa týchto VOP. V prípade, ak Odberateľ odmietne prevziať doručovaný Tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci. V prípade neprevzatia Tovaru s vadou, alebo vrátenia Tovaru s vadou Odberateľom nemá Spotrebiteľ alebo Odberateľ nárok na vrátenie hodnoty Objednávky. Objednávateľ má právo si do dvoch dní osobne prevziať Tovar v rovnakej hodnote na najbližšom výdajnom mieste s povinnosťou vopred sa ohlásiť na telefónnom čísle +421 910 121 721 alebo na e-mailovej adrese najdekor@najdekor.sk.

4. V prípade akýchkoľvek výnimočných situácii a požiadaviek Odberateľa je možná ústna dohoda medzi Predávajúcim a Odberateľom na telefónnom čísle +421 910 121 721 alebo na e-mailovej adrese najdekor@najdekor.sk.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, že dôjde k závažným okolnostiam brániacim výrobe alebo doručeniu objednaného Tovaru Odberateľovi. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude kontaktovať Odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Odberateľ už zaplatil kúpnu Cenu, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní.

IV. Platobné podmienky

1. Všetky ceny Tovaru v Objednávke aj na stránke internetového obchodu sú uvedené vrátane DPH. Cenu objednávky môže Odberateľ uhradiť:
• platobnou kartou cez platobnú bránu GP WebPay,
• dobierkou pri prevzatí tovaru,
• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajnom mieste.

2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.

3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. V prípade Tovaru je Odberateľ oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru.

2. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Odberateľ odoslať odstúpenie Predávajúcemu vo vyššie uvedenej lehote. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Odberateľ na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP.

3. Odberateľ, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Ak Odberateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Odberateľovi skôr, než mu Odberateľ Tovar odovzdá alebo preukáže, že mu Tovar odoslal.

4. Tovar musí vrátiť Odberateľ Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Odberateľa na vrátenie Ceny.

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo dovoz Tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Odberateľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpenie od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom.

VI. Záruka

1. Na Tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri danom Tovare uvedené inak. Pre ostaný Tovar platia ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení, pričom Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sú zrejmé pri prevzatí Tovaru. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo jeho nesprávnym ošetrovaním.

VII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru v zmysle Záruky a platných predpisov SR a Odberateľ je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho písomne na e-mail najdekor@najdekor.sk alebo doporučenou poštou na adresu Predávajúceho.

2. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenia je oznámené Spotrebiteľovi z e-mailovej adresy najdekor@najdekor.sk ihneď po prešetrení reklamácie, zvyčajne do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

3. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Odberateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Odberateľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Odberateľovi nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

4. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy je Predávajúcemu doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie a reklamovaný Tovar.

5. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach.

6. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Predávajúci podľa Občianskeho zákonníka a v prípade ak je Odberateľ Spotrebiteľ aj podľa zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

7. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru ktoré si Odberateľ neuplatnil do konca záručnej doby tovaru, ani za oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov alebo nesprávnych údajov Odberateľom. Rovnako nezodpovedá za poškodenie Tovaru kuriérom ak poškodenie bolo zrejmé už pri preberaní a Odberateľ ho nereklamoval u kuriéra ako ani za vady Tovaru vzniknuté používaním Tovaru v nevhodných podmienkach, alebo prostredí, rovnako za vady Tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar a vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru.

8. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

9. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z Kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, internetová adresa: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov dostupnom na internetovej adrese www.mhsr.sk. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

VIII. Ochrana osobných údajov

● Aké osobné údaje spracovávame
Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Pri Vašej registrácii na stránku spracovávame Vašu emailovú adresu a meno, ktoré Vám následne uľahčia nákup na našich stránkach. Pri platbe za služby spracovávame Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, email, číslo Vášho bankového účtu za účelom zrealizovania platby. V prípade zasielania newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko. Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom, na ktorý nám boli udelené. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera Váš súhlas, v prípade zrealizovania nákupu je to potreba plnenia kúpnej zmluvy, resp. komunikácia v rámci tzv. predzmluvných vzťahov čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám tovar nemôžeme predať a vyexpedovať. Ak si vytvárate na našej stránke konto – účet, tak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu a poskytnutia Vašich údajov k registrácii v kombinácii s potrebou plniť povinnosti zo zmluvy, pretože registrácia je väčšinou podmienkou k zrealizovaniu nákupu. Ďalším dôvodom je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, pretože registráciou získate niektoré výhody ako automatické preklopenie Vašich údajov do objednávkového formulára a iné výhody, ako napríklad prehľad o Vašich predošlých nákupoch, získanie zliav za zrealizované nákupy podľa našich všeobecných obchodných podmienok.

● Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať
Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým s tým budete súhlasiť. Sú totiž potrebné na udržiavanie Vášho užívateľského konta a zasielanie newslettera. Údaje ktoré nám poskytujete pri objednávke tovaru by sme mohli po každej objednávke vymazať, avšak následne by sme nemohli viesť evidenciu Vašich nákupov a poskytovať Vám vernostné a narodeninové zľavy. Z tohto dôvodu je ich spracovávanie nevyhnutné. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, t.j. nechcete byť na stránke zaregistrovaný, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo „byť zabudnutý“. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete zrušiť Vaše konto alebo požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich spracovávania našou spoločnosťou, môžete sa obrátiť na: najdekor@najdekor.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa najdekor.sk s.r.o.,Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0910 121 721.

● Ako s Vašimi údajmi nakladáme
Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje „nepredávame“ tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne v nevyhnutnom rozsahu externá účtovná spoločnosť, ktorú sme zaviazali dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Pri prehliadaní si našej internetovej stránky používame súbory Cookies, o ktorých sa dozviete viac v časti Cookies. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby môže dáta skladovať i na území, ktoré je mimo EÚ. Pri spracovávaní osobných údajov si robíme i štatistiky, ktoré sú však plne anonymizované a ďalej pracujeme len s údajmi, ktoré nie sú spájané so žiadnou konkrétnou fyzickou osobou (napr. sledujeme predajnosť jednotlivých produktov bez ohľadu na to, kto si produkt zakúpil). Vaše údaje sú poskytnuté len osobám nevyhnutným na splnenie účelu ich spracovávania, napr. v prípade objednávky tovaru ich poskytneme v nevyhnutnom rozsahu kuriérskej spoločnosti alebo zamestnancovi, ktorý Vašu objednávku vybavuje. Pri spracovaní platby využívame služby spoločnosti GoPay, ktorá spracovanie platby zrealizuje a preverili sme jej dôveryhodnosť.

● Cookies
„Cookies“ sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie.
Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme aký tovar nakupujete a následne Vám môžeme ponúkať také produkty, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky úplne zablokovať. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

● Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme
Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Údaje sú uchovávané i na servery, ktorý sa nachádza v našich prevádzkových priestoroch. Využívame i proxy server. Túto internetovú stránku prevádzkujeme prostredníctvom webhostingu, ktorý pre nás poskytuje EuroServer.sk, s. r. o.

● Vaše práva
Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú („dotknutá osoba“) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom najdekor@najdekor.sk, na telefónnom čísle 0910 121 721 alebo písomne na adrese prevádzkovateľa najdekor.sk s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.11.2018, kedy boli i uverejnené na internetovej stránke Predávajúceho www.najdekor.sk a uplatňujú sa na zmluvy uzavreté po tomto dátume. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP rušiť, meniť, upravovať s tým, že na už uzavreté zmluvy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. V prípade zmluvných vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

The person should be able to communicate the topic to the write my essay for me free reader.